Predstavitev

Toplarna Železniki je bila ustanovljena leta 1976, njena glavna dejavnost pa je že od ustanovitve proizvodnja in distribucija toplotne energije pridobljene iz lesne biomase, ki je zanesljivo najmanj obremenjujoča za okolje, saj je glede sproščanja CO2 emisij (toplogrednih plinov) okoljsko nevtralna. Glavni razlog za odločitev za uporabo lesne biomase je tudi eden izmed ciljev podjetja in sicer izboljšanje ozračja v občini Železniki ter kakovost bivanja občanov občine.

V letu 2006 smo pričeli proizvajati in prodajati tudi električno energijo. S tem smo tudi razširili našo dejavnost.

Proizvodnja toplotne energije se izvaja s pomočjo dveh kurilnih naprav na lesno biomaso in sicer:

  • avtomatizirana kurilna naprava KIV – 7 MW na lesno biomaso, ki omogoča istočasno pridobivanje poleg toplotne s pomočjo parnega agregata tudi električno energijo. Opremljena je tudi z ustreznimi čistilnimi napravami, ki zagotavljajo ustrezno čistočo izstopnih dimnih plinov. Prevzela je glavno vlogo pri proizvajanju toplotne energije.
  • URBAS kurilna naprava obratuje od leta 1998 dalje, njena zmogljivost pa je 6 MW. Njeno delovanje je avtomatizirano. Tudi ta naprava uporablja kot gorivo izključno biomaso. V času kurilne sezone služi za pomoč novi napravi. Izven kurilne sezone (junij – avgust) deluje samostojno.

Trenutna dolžina celotnega omrežja znaša 12.230 m. Toplarna Železniki trenutno ogreva 19 večstanovanjskih (342 odjemalcev), 303 stanovanjske in 37 poslovnih objektov.

Vsi načrti pa so že usmerjeni v prihodnost, ko se načrtuje širitev toplovodnega omrežja v naselji Racovnik – Trnje, za kar je že izdelan idejni projekt.

Vizija:

Zanesljiva, varna, okolju prijazna in ekonomsko učinkovita oskrba prebivalcev s toplotno energijo na področju, za katerega je podeljena koncesija v občini Železniki.

Med strateške cilje Toplarne Železniki spadajo:

  1. širitev daljinskega ogrevanja na ostala področja v Železnikih, za katera je podeljena koncesija
  2. zagotavljanje konkurenčnih cen ter doseganje ekonomske učinkovitosti
  3. zanesljiva energetska oskrba
  4. skrb za čisto in zdravo okolje
  5. izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti
  6. doseganje cilja, da bi se vsak nov objekt ali objekt, ki bo izvajal prenovo ogrevalnega sistema in se nahaja na območju podeljene koncesije priključil na sistem daljinskega ogrevanja
  7. doseganje visokih izkoristkov na strani proizvodnje in distribucije toplotne energije

 

Čisto okolje in zrak za zdravo življenje.